Cha nguyên chính xứ Phêrô Bùi Ngọc Tuấn

Linh mục
PHÊRÔ BÙI NGỌC TUẤN
* Sinh ngày: 10 – 7 – 1959 tại Hàm Long, Hà Nội
* Thụ phong linh mục ngày 21/9/1995 tại Nhà thờ Chính tòa Hà Nội do ĐHY Phaolô Giuse Phạm Đình Tụng
* Từ 5/1996 – 12/2000: Giúp mục vụ tại Giáo xứ Đồng Trì, Nam Dư
* Từ 12/2000 – 11/2006: Chính xứ Đồng Trì, kiêm nhiệm Nam Dư, Sở Hạ, Cẩm Cơ, Hà Hồi.
* Từ 12/2004 – 11/2006: Quản nhiệm xứ Thịnh Liệt (Kẻ Sét)
* Từ 11/2006 – 12/12/2016: Chính xứ Phủ Lý, kiêm nhiệm Bút Sơn, Đồng Sơn, Kim Bảng, Đại Phú, Tân Lang và Tràng Châu (2/2008), Giám quản Giáo xứ Bút Đông (03/9/2010). Quản hạt Hà Nam
* Từ 12/12/2016 – đến nay: Chính xứ Bái Xuyên