Cha nguyên chính xứ Giuse Maria Vũ Thanh Cảnh

Linh mục
GIUSE MARIA VŨ THANH CẢNH
* Sinh 12/12/1955 tại 
* Thụ phong linh mục ngày 8 – 12 – 1987.
* Từ 12/1987 – 1995: Chính xứ Giáo xứ Đồng Trì
* Từ 1995 – 12/2000: Chính xứ Hàm Long, kiêm nhiệm Chính xứ Đồng Trì
* Từ 12/2000 – 2007: Chính xứ Hàm Long
* Từ 2007 – 12/12/2016: Chính xứ Nam Định, Quản hạt Nam Định
* Từ 12/12/2016 – đến nay: Chính xứ Giáo xứ Phủ Lý, Hà Nam