Cha chính xứ Giuse Nguyễn Cường Khang

Linh mục chính xứ
GIUSE NGUYỄN CƯỜNG KHANG
* Sinh năm: 04 – 09 – 1979 tại Giáo xứ Tân Độ
* Lễ Quan thầy: Lễ Thánh Giuse (19/3)
* Ngày 08 – 9 – 2015: Thụ phong Linh mục tại Tổng Giáo phận Hà Nội
* Từ 12/12/2016 – 01/12/2021: Giám quản Giáo xứ Ngọc Lũ – Tử Thanh
* Từ 01/12/2021 đến nay: Chính xứ Giáo xứ Đồng Trì