Cha nguyên chính xứ Giuse Nguyễn Văn Tuyền

Linh mục
GIUSE NGUYỄN VĂN TUYỀN
* Sinh năm: 22 – 11 – 1961 tại Bái Đô, Phú Xuyên, Hà Nội
* Lễ Quan thầy: Lễ Thánh Giuse (19/3)
* Ngày 08 – 12 – 1987: Thụ phong Linh mục tại Tổng Giáo phận Hà Nội
* Từ 2006 – 04/2012: Chính xứ Giáo xứ Đồng Trì
* Từ 04/2012 – 04/2018: Chính xứ Giáo xứ Đào Duyên, Nam Định
* Từ 04/2018 –  đến nay: Chính xứ Giáo xứ Đồng Bào, Hà Nam