Cha nguyên chính xứ Antôn Trần Duy Lương

Linh mục
AN-TÔN TRẦN DUY LƯƠNG
* Sinh năm: 06 – 01 – 1961 tại Nam Định
* Lễ Quan thầy: Lễ Thánh An-tôn (13/6)
* Ngày 21 – 9 – 1995: Thụ phong Linh mục tại Tổng Giáo phận Hà Nội
* Từ 1996 – 1998: Giúp xứ Vĩnh Trị
* Từ 1999 – 2006: Du học tại Paris – Pháp
* Từ 2006 – 2007: Cha Giáo Đại Chủng Viện Thánh Giuse Hà Nội
* Từ 9/12/2007 – 12/12/2016: Chính xứ Nhà thờ Chính tòa Hà Nội
* Từ 12/12/2016 – 01/12/2021: Chính xứ Giáo xứ Đồng Trì.
* Từ 01/12/2021 đến nay: Chính xứ Giáo xứ Thượng Thụy
* Từ 13/6/2019 đến nay: Quản hạt Giáo hạt Chính tòa Hà Nội

Trả lời