Hình ảnh Thánh lễ Tiệc Ly tại Giáo xứ Đồng Trì

Hình ảnh Thánh lễ Tiệc Ly tại Giáo xứ Đồng Trì
Ban Truyền Thông