Một số Hình ảnh sinh hoạt của các lớp Giáo lý tại Giáo xứ Đồng Trì