Cùng nhau học giáo lý – “Chúa Thánh Thần đã dùng các tiên tri mà phán dạy” nghĩa là gì?

140. Hỏi: “Chúa Thánh Thần đã dùng các tiên tri mà phán dạy” nghĩa là gì?

Thưa: Từ “Các tiên tri” ở đây được dùng để chỉ những người được Chúa Thánh Thần linh ứng để họ nói nhân danh Thiên Chúa. Chúa Thánh Thần đã làm cho các lời tiên tri trong Cựu Ước được ứng nghiệm hoàn toàn nơi Ðức Kitô; cũng chính Chúa Thánh Thần mạc khải mầu nhiệm Ðức Kitô trong Tân Ước.

141. Hỏi: Hoạt động của Chúa Thánh Thần nơi thánh Gioan Tẩy Giả như thế nào?

Thưa: Chúa Thánh Thần đổ tràn trên thánh Gioan Tẩy Giả, vị tiên tri cuối cùng của Cựu Ước. Dưới tác động của Thánh Thần, ông được sai đi để “chuẩn bị một dân cho Chúa” (Lc 1,17) và để loan báo việc Ðức Kitô, Con Thiên Chúa, ngự đến; đó là Ðấng mà ông đã thấy Thánh Thần ngự xuống và ở lại trên Người, Ðấng “sẽ làm phép rửa trong Thánh Thần” (Ga 1,33).

(Trích Bản Toát Yếu Sách Giáo Lý của Hội Thánh Công Giáo, bản dịch của HĐGM Việt Nam, 2011).