Ðời sống thánh hiến là gì? – Cùng nhau học giáo lý

192. Hỏi: Ðời sống thánh hiến là gì?

Thưa: Là một bậc sống được Hội thánh công nhận. Ðó là lời tự nguyện đáp trả tiếng gọi đặc biệt của Ðức Kitô, qua đó những người được thánh hiến hoàn toàn tự hiến cho Thiên Chúa và hướng tới sự hoàn hảo của đức ái dưới tác động của Chúa Thánh Thần. Ðặc tính của sự thánh hiến là việc thực hành các lời khuyên Phúc Âm.

 

193. Hỏi: Ðời sống thánh hiến đóng góp gì cho sứ vụ của Hội thánh?

Thưa: Ðời sống thánh hiến dự phần vào sứ vụ của Hội thánh, bằng việc tự hiến trọn vẹn cho Ðức Kitô và các anh em của Người, khi làm chứng cho niềm hy vọng về Nước Trời.

(Trích Bản Toát Yếu Sách Giáo Lý của Hội Thánh Công Giáo, bản dịch của HĐGM Việt Nam, 2011).