Hỏi: Sứ mạng của Hội thánh là gì? – Cùng nhau học giáo lý

150. Hỏi: Sứ mạng của Hội thánh là gì?

Thưa: Sứ mạng của Hội thánh là rao truyền Nước Thiên Chúa mà Ðức Giêsu Kitô đã khởi đầu và thiết lập Nước ấy giữa mọi dân tộc. Hội thánh thiết lập trên trái đất mầm giống và khởi điểm của Vương quốc cứu độ này.

151. Hỏi: Hội thánh là mầu nhiệm theo nghĩa nào?

Thưa: Hội thánh là mầu nhiệm bởi vì, trong thực tại hữu hình của mình, Hội thánh diễn tả và thực hiện một thực tại thiêng liêng, thần linh, chỉ có thể nhận ra bằng con mắt đức tin.

(Trích Bản Toát Yếu Sách Giáo Lý của Hội Thánh Công Giáo, bản dịch của HĐGM Việt Nam, 2011).