Hội thánh là Thân thể của Ðức Kitô theo cách nào? – Cùng nhau học giáo lý

156. Hỏi: Hội thánh là Thân thể của Ðức Kitô theo cách nào?

Thưa: Nhờ Chúa Thánh Thần, Ðức Kitô, đã chết và đã phục sinh, kết hợp các tín hữu với chính Người một cách mật thiết. Như thế những ai tin vào Ðức Kitô, vì được kết hợp chặt chẽ với Người, nhất là trong Bí tích Thánh Thể, thì cũng kết hợp với nhau nhờ đức ái, tạo thành một thân thể duy nhất là Hội thánh, hợp nhất với nhau trong sự đa dạng của các chi thể và các phận vụ.

157. Hỏi: Ai là đầu của thân thể này?

Thưa: Đức Kitô là “Ðầu của thân thể, nghĩa là của Hội thánh” (Cl 1,18). Hội thánh sống nhờ Người, trong Người và cho Người. Ðức Kitô và Hội thánh tạo thành “Ðức Kitô toàn thể” (thánh Augustinô). “Có thể nói được là, Ðầu và các chi thể làm nên cùng một con người huyền nhiệm” (Thánh Tôma Aquinô).

(Trích Bản Toát Yếu Sách Giáo Lý của Hội Thánh Công Giáo, bản dịch của HĐGM Việt Nam, 2011).