Hỏi: Tội lỗi được tha thứ như thế nào? – Cùng nhau học giáo lý

 

200. Hỏi: Tội lỗi được tha thứ như thế nào?

Thưa: Bí tích đầu tiên và căn bản để tha tội là Bí tích Rửa tội. Ðối với những tội phạm sau khi lãnh nhận Bí tích Rửa tội, Ðức Kitô đã thiết lập Bí tích Hòa giải hay Thống hối, nhờ đó người đã được Rửa tội được giao hòa với Thiên Chúa và với Hội thánh.

201. HỏiTại sao Hội thánh có quyền tha tội?

Thưa: Hội thánh có sứ vụ và quyền năng để tha các tội lỗi, bởi vì chính Ðức Kitô đã trao ban cho Hội thánh quyền ấy: “Anh em hãy nhận lấy Thánh Thần. Anh em tha tội cho ai, thì người ấy được tha; anh em cầm giữ ai, thì người ấy bị cầm giữ” (Ga 20,22-23).

 

(Trích Bản Toát Yếu Sách Giáo Lý của Hội Thánh Công Giáo, bản dịch của HĐGM Việt Nam, 2011).