Thông cáo của Tòa Tổng Giám Mục về việc thành lập hàng giáo phẩm – Ngày 13-1-1961

Trong thông cáo ra ngày 13-01-1961, Bề trên Giáo phận đã loan tin vui, Đức Giáo Hoàng Gioan XXIII đã ban hành sắc lệnh thành lập Hàng Giáo Phẩm Việt Nam (Venerabilium Nostrorum) gồm 3 Tòa Tổng Giám Mục là Hà Nội, Huế và Sài Gòn. Cũng trong sắc chỉ này, Đức Thánh Cha đã đặt Đức cha Giuse Maria Trịnh Như Khuê làm Tổng Giám Mục Tổng Giáo Phận Hà Nội. Cùng với lời loan báo tin vui này, Bề trên Giáo phận cũng mời gọi mọi thành phần dân Chúa làm các việc lành mà dâng lời cảm tạ Thiên Chúa vì hồng ân cao cả Chúa đã thương ban cho Giáo Hội Việt Nam.

logo duc hy khueTÒA GIÁM MỤC HÀ NỘI

THÔNG CÁO CỦA TÒA GIÁM MỤC HÀ NỘI

Ngày 13 tháng 01 năm 1961

THÔNG CÁO VỀ VIỆC THÀNH LẬP HÀNG GIÁO PHẨM

SỐ 1/1961

1. Đức Thánh Cha mới ban sắc lệnh lập Thánh trật ở Việt Nam, nghĩa là lập những Tòa Giám mục chính thức, họp thành những Tỉnh đạo, đầu mỗi Tỉnh đạo có Tòa Tổng Giám Mục. Riêng ở Bắc Việt có 10 Địa phận đều trở nên những Giáo khu chính thức có Tòa Giám mục riêng của mình, và họp nhau thành một Tỉnh đạo, mà đầu là Toà Tổng Giám Mục Hà Nội.

2. Đây là một việc rất quan trọng, là ơn rất trọng của Thiên Chúa và Tòa Thánh, là công nghiệp các Đấng bậc đã khó nhọc xây dựng Giáo Hội Việt Nam từ hơn 300 năm nay. Chúng ta hết thảy vui mừng cảm tạ Chúa, cảm ơn Tòa Thánh và nhờ Công nghiệp các Đấng bậc đã khó nhọc xây dựng Giáo Hội Việt Nam, lại hết lòng kêu van Chúa ban ơn, để chúng ta ăn ở xứng môn đệ và con cháu các vị anh hùng đã đi trước, nhất là đối với sự tín nhiệm của Đức Thánh Cha.

3. Một điều mừng riêng cho Địa phận ta, là Đức Thánh Cha đã đặt Đức Cha chúng ta lên chức Tổng Giám Mục Hà Nội.

4. Ngày 11- Feb-1961, hồi 12 giờ, Đức Cha chúng ta sẽ làm lễ trọng để cảm tạ Thiên Chúa. Từ nay cho tới ngày ấy, các giáo hữu sẽ chịu khó làm việc lành dâng lên Chúa cảm tạ Chúa. Đâu có thể được cũng nên làm tuần Tam nhật ngày nào tùy tiện để cảm tạ Chúa và xin ơn cho Địa phận, cho cả Giáo đoàn Bắc Việt.

5. Chúng ta mong ước có một ngày tất cả các Địa phận Bắc Việt họp nhau để cùng nhau vui mừng cảm tạ Thiên Chúa và Tòa Thánh.

Trong thành phố Đức Mẹ

Ngày lễ kính nhớ Đức Chúa Giêsu chịu phép rửa (13-1-1961).

Cha chính Địa phận Hà Nội
Giuse Trịnh Văn Căn

THÔNG CÁO VỀ VIỆC KỈ NIỆM VIỆC THÀNH LẬP TÒA TỔNG GIÁM MỤC

SỐ 6/1962

1. Ngày 22 tháng Đức Mẹ sắp tới là ngày kỷ niệm đầu tiên việc thành lập Tòa Tổng Giám mục Hà Nội với các Tòa Giám mục khác ở Bắc việt hợp thành một Giáo tỉnh. Đức Tổng Giám mục ước ao các giáo hữu nhớ mừng ngày kỷ niệm quan trọng ấy, lại lấy hết tháng Đức Mẹ là năm để kêu van Đức Mẹ, xin Đức Mẹ thương ban nhiều ơn cho cả Địa phận và cho cả Giáo đoàn Bắc việt.

2. Trong tháng ấy, các giáo hữu chớ lấy sự làm việc tháng Đức Mẹ như quen làm xưa nay làm đủ, Đức Tổng Giám mục ước mong các giáo hữu làm thêm nhiều việc lành khác để dâng lên Đức Mẹ. Mọi người nên nhớ rằng: Lần hạt Mân côi là việc làm đẹp lòng Chúa và Mẹ lắm, sinh ích lợi nhiều cho ta, Hội thánh và chính Đức Mẹ đã nhiều lần khuyên thúc chúng ta làm việc Mân côi.

3. Đức Tổng Giám mục cần phải kêu van Đức Mẹ nhiều hơn nữa cho Địa phận và cho cả Giáo đoàn Bắc việt, nên người đã lập tháng kính Trái tim Đức Mẹ và đặt vào tháng 8 dương lịch, người hy vọng rằng: Tháng kính Trái tim Đức Mẹ sẽ giúp ta thêm lòng kính Đức Mẹ và đáng Mẹ ban nhiều ơn. Anh chị em giáo hữu nên biết rằng: Nơi khác người ta đã làm tháng kính Trái tim Đức Mẹ, chúng ta đây muốn làm con riêng Đức Mẹ và muốn được Mẹ thương ban nhiều ơn, chúng ta nên cố gắng làm bằng người, nếu chúng ta không thể làm hơn người trong việc sùng kính Đức Mẹ.

4. Sau hết, Đức Tổng Giám mục khuyên các Đấng bậc nhớ cầu nguyện nhiều cho Công Đồng chung sắp tới.

Trong thành phố Đức Mẹ

Ngày 25-4-1962

T.L Đức Tổng Giám Mục

J. Nguyễn Ngọc Oánh