Ba Ngôi Tình Yêu – Suy niệm Lễ Chúa Ba Ngôi

BA NGÔI TÌNH YÊU

SUY NIỆM LỄ CHÚA BA NGÔI

(Mt 28, 16 – 20)

Thiên Chúa Ba Ngôi độc nhất là Cha và Con và Thánh Thần, là Ðấng Toàn Năng đã lấy sự khôn ngoan và tình thương mà sáng tạo muôn vật hữu hình và vô hình “để ban cho chúng đầy tràn ơn phúc và cho nhiều thọ tạo được vui hưởng ánh sáng huy hoàng” (Kinh Tạ Ơn IV), như Kinh Tin Kính chúng ta vẫn đọc: “Tôi tin kính Một Thiên Chúa là Cha toàn năng, Ðấng Tạo Thành trời đất, muôn vật hữu hình và vô hình“. Ngài đã tạo dựng thế giới hữu hình và vô hình trong tình yêu: Tất cả mọi tạo vật đều do Ngài mà có, không có Ngài chẳng có chi được tác thành, con người là chóp đỉnh của tạo thành, vì được tạo dựng riêng biệt, giống hình ảnh Chúa (x.St 1,26).

Trời đất muôn vật được cả Ba Ngôi sáng tạo trong tình yêu

Thường người ta nghĩ rằng Chúa Cha là Đấng Sáng Tạo, Chúa Con là Đấng Cứu Chuộc, Chúa Thánh Thần là Đấng Thánh Hóa. Nhưng thực ra, toàn bộ công trình sáng tạo, cứu chuộc và thánh hóa, đều là công trình chung của cả Ba Ngôi Cha, Con và Thánh Thần. Cho dù Chúa Cha là Ðấng Toàn Năng: “Thiên Chúa chúng ta ở trên trời, muốn làm gì Chúa làm nên” (Lc 1,113B,3); “không có gì là không thể làm được” (Lc 1,37); “Ðấng làm cho kẻ chết được sống, và khiến những gì không có hóa có” (Rm 4,17). Ngài đã tạo dựng muôn vật từ hư vô, không cần gì vật có trước, không cần ai trợ giúp (x.DS 3022). Nhưng Chúa Con và Chúa Thánh Thần đều cùng hành động: “Một lời Chúa phán làm ra chín tầng trời, một hơi Chúa thở tạo thành muôn tinh tú” (Tv 32,6). Chúa Cha đã sáng tạo mọi sự nhờ Lời là Đức Giêsu Kitô và Thánh Thần là hơi thở từ miệng Chúa Cha. Vũ trụ muôn loài muôn vật hữu hình và vô hình đều được tạo dựng trong tình yêu của Ba Ngôi.

Tình yêu cứu chuộc của Ba Ngôi

Chúa Cha là nguồn mạch của tình yêu trong tư cách là Cha, Ngài đã yêu Chúa Con và yêu chúng ta như thánh Gioan viết: “Thiên Chúa yêu thế gian đến nỗi đã ban Con Một, để những ai tin vào Con của Người thì khỏi phải chết, nhưng được sống muôn đời” (Ga 3,16); “Đến như chính Con Một, Thiên Chúa cũng chẳng tha, nhưng đã trao nộp vì hết thảy chúng ta” (Rm 8,32). Đây là tình yêu cứu chuộc, cao cả trong sáng tạo và thánh thiện trong trao ban.

Chúa Con là Đấng đón nhận tình yêu. Người được Chúa Cha yêu thương “trước khi thế gian được tạo thành” (Ga 17,24). Chúa Cha yêu Chúa Con, và Chúa Con đón nhận tình yêu của Chúa Cha trong công trình sáng tạo và cứu chuộc hiệp nhất với Chúa Thánh Thần.

Ngày truyền tin Con Thiên Chúa nhập thể trong lòng Đức Trinh Nữ Maria, Chúa Thánh Thần rợp bóng trên Bà, Bà thụ thai bởi phép Chúa Thánh Thần. Khai mào sứ vụ công khai, Chúa Thánh Thần ngự trên Chúa Giêsu, Chúa Giêsu được đầy Thánh Thần do Cha xức dầu tấn phong và sai đi. Chính Thiên Chúa Cha đã làm cho Đức Giêsu sống lại (Cv 2,24). Trên Thập giá Chúa Con trao Thần Khí cho Chúa Cha, thì vào ngày Phục sinh, Chúa Cha ban lại Thần Khí cho Chúa Con, để trong Chúa Con, cùng với Chúa Thánh Thần đưa nhân loại vào trong sự hiệp thông Ba Ngôi Thiên Chúa.

Cứu chuộc là sáng kiến của Chúa Cha. Chính Ngài đã đặt Đức Giêsu làm “Con với tất cả quyền năng” sau khi Đức Giêsu đã “từ cõi chết sống lại nhờ Thánh Thần” (Rm 1,4). Vài dẫn chứng trên cho chúng ta thấy tình yêu cứu chuộc của Ba Ngôi.

Ba Ngôi thánh hóa trong tình yêu

Chúng ta cũng thường nói, Chúa Thánh Thần là Đấng Thánh Hóa. Nhưng việc thánh hóa, không chỉ của Chúa Thánh Thần, nhưng cũng là công việc chung của Chúa Cha, Chúa Con. Vai trò của Chúa Thánh Thần cho thấy tình yêu Ba Ngôi là một tình yêu mở rộng và dâng hiến. Chính do sự dâng hiến này mà, trong nhiệm cục cứu độ, Thiên Chúa luôn xuất hiện trong Thánh Thần. Thánh Thần có mặt thuở tạo dựng (St 1,2), ngự xuống trên Đức Giêsu (Lc 1,35), ùa vào thân xác phục sinh của Đức Giêsu (Rm 1,4). Theo nghĩa này, Thánh Thần làm trọn chân lý tình yêu khi cho thấy tình yêu chân thật không đơn độc nhưng liên đới với Chúa Cha và Chúa Cha.

Sự hiệp nhất của Ba Ngôi trong tạo dựng, cứu chuộc và thánh hóa là sự hiệp nhất trong tình yêu, với Đấng vì yêu mà trao nộp Con mình (Chúa Cha), Đấng vì yêu mà để mình bị trao nộp (Chúa Con), Đấng vì yêu mà tuôn tràn ngày Phục sinh để đưa con người vào trong tình yêu của Thiên Chúa (Chúa Thánh Thần).

Thực ra thì tất cả sứ mệnh và công trình của Đức Giêsu đều cho thấy sự hiệp nhất của Người với Chúa Cha trong Chúa Thánh Thần. Con Thiên Chúa, Đấng nhận và trao ban Thần Khí, là một với Chúa Cha (x.Ga 10,30), nhờ sự Phục sinh mà đặt nền móng cho sự hiệp nhất của con người trong sự hiệp nhất của Ba Ngôi (x.Ga 14,20; 17,21.23).

Xin dâng lời tôn vinh chúc tụng, Chúa Cha, Chúa Con, Chúa Thánh Thần.

Lm. Antôn Nguyễn Văn Độ

Nguồn: tonggiaophanhanoi.org