Video ngày làm việc thứ III – Hội nghị thường niên 2020 của HĐGMVN

Nguồn: tonggiaophanhanoi.org