Lịch cử hành Thánh lễ tại Giáo xứ Đồng Trì và các Giáo họ trực thuộc năm 2019

LỊCH CỬ HÀNH THÁNH LỄ
TẠI GIÁO XỨ ĐỒNG TRÌ VÀ CÁC GIÁO HỌ
* CHÚA NHẬT HÀNG TUẦN:
– Giáo xứ Đồng Trì:
+ Sáng (7h30): Thánh lễ Thiếu Nhi
+ Chiều (16h30): Thánh lễ
– Thánh lễ Chúa Nhật tại các Giáo họ:
+ Tuần 1: Giáo họ Vĩnh Ninh (19h30)
+ Tuần 2: Giáo họ Vĩnh Thịnh (19h30)
+ Tuần 3: Giáo họ Tự Khoát (19h30)
+ Tuần 4: Giáo họ Ngọc Hồi (19h30)
 
* THÁNH LỄ CÁC NGÀY TRONG TUẦN:
– Thứ 2:
+ 18h15:  Giáo xứ Đồng Trì (Hội Bà Thánh Mônica phụng vụ)
+ 19h30: Giáo họ Ngọc Hồi
– Thứ 3:
+ 18h15:  Giáo xứ Đồng Trì (Ca đoàn Thánh Ven phụng vụ)
+ 19h30: Giáo họ Vĩnh Ninh
– Thứ 4:
+ 18h15:  Giáo xứ Đồng Trì (Hội Ông Thánh Giuse phụng vụ)
+ 19h30: Giáo họ Tự Khoát
– Thứ 5:
+ 18h30:  Giáo xứ Đồng Trì (Thiếu Nhi Thánh Thể phụng vụ)
Lưu ý: Thứ 5 đầu tháng có Chầu Thánh Thể trước Thánh Lễ.
– Thứ 6:
+ 18h15:  Giáo xứ Đồng Trì (Hội Thánh Tâm phụng vụ)
+ 19h30: Giáo họ Vĩnh Thịnh
– Thứ 7:
+ 18h30: Giáo xứ Đồng Trì (Thánh lễ ngày Chúa Nhật)

Lưu ý:
– Các Thánh lễ Trọng, Thánh lễ riêng khác thì Giáo xứ sẽ thông báo cụ thể trên Website của Giáo xứ (https://giaoxudongtri.com) và trên Facebook Giáo xứ Đồng Trì (http://facebook.com/giaoxudongtri).
– Tại Nhà thờ Giáo xứ Đồng Trì: Rửa tội trẻ em vào sau Thánh lễ Chúa Nhật đầu tháng (Thánh lễ lúc 16h30)