Lịch cử hành Thánh lễ tại Giáo xứ Đồng Trì và các Giáo họ trực thuộc (áp dụng từ 7/1/2022)

LỊCH CỬ HÀNH THÁNH LỄ
TẠI GIÁO XỨ ĐỒNG TRÌ VÀ CÁC GIÁO HỌ
(Áp dụng từ 12/12/2020)
* THỨ BẢY HÀNG TUẦN: (Thánh lễ ngày Chúa Nhật)
– Giáo xứ Đồng Trì:
+ Chiều (18h15): Thánh lễ
– Tại các Giáo họ:
+ Tuần 1: Giáo họ Ngọc Hồi (19h30)
+ Tuần 2: Giáo họ Tự Khoát (19h30)
+ Tuần 3: Giáo họ Vĩnh Thịnh (19h30)
+ Tuần 4: Giáo họ Vĩnh Ninh (19h30)
* CHÚA NHẬT HÀNG TUẦN:
– Giáo xứ Đồng Trì:
+ Sáng (7h30): Thánh lễ Thiếu Nhi
+ Chiều (17h30): Thánh lễ
– Thánh lễ Chúa Nhật tại các Giáo họ:
+ Tuần 1: Giáo họ Vĩnh Ninh (19h30)
+ Tuần 2: Giáo họ Vĩnh Thịnh (19h30)
+ Tuần 3: Giáo họ Tự Khoát (19h30)
+ Tuần 4: Giáo họ Ngọc Hồi (19h30)
 
* THÁNH LỄ CÁC NGÀY TRONG TUẦN:
– Thứ 2:
+ 18h15:  Giáo xứ Đồng Trì (Hội Bà Thánh Mônica phụng vụ)
+ 19h30: Giáo họ Ngọc Hồi
– Thứ 3:
+ 18h15:  Giáo xứ Đồng Trì (Ca đoàn Thánh Ven phụng vụ)
+ 19h30: Giáo họ Vĩnh Ninh
– Thứ 4:
+ 18h15:  Giáo xứ Đồng Trì (Hội Ông Thánh Giuse phụng vụ)
+ 19h30: Giáo họ Tự Khoát
– Thứ 5:
+ 18h30:  Giáo xứ Đồng Trì (Thiếu Nhi Thánh Thể phụng vụ)
Lưu ý: Thứ 5 đầu tháng có Chầu Thánh Thể trước Thánh Lễ.
– Thứ 6:
+ 18h15:  Giáo xứ Đồng Trì (Hội Thánh Tâm phụng vụ)
+ 19h30: Giáo họ Vĩnh Thịnh
– Thứ 7:
+ 5h00: Giáo xứ Đồng Trì (chỉ có Thánh lễ kính Đức Mẹ vào đầu tháng)
+ 18h30: Giáo xứ Đồng Trì (Thánh lễ ngày Chúa Nhật)

Lưu ý:
– Các Thánh lễ Trọng, Thánh lễ riêng khác thì Giáo xứ sẽ thông báo cụ thể trên Website của Giáo xứ (https://giaoxudongtri.com) và trên Facebook Giáo xứ Đồng Trì (http://facebook.com/giaoxudongtri).
– Tại Nhà thờ Giáo xứ Đồng Trì: Rửa tội trẻ em vào sau Thánh lễ Chúa Nhật đầu tháng (Thánh lễ lúc 17h30)