Lịch cử hành Thánh lễ tại Giáo xứ Đồng Trì và các Giáo họ trực thuộc

LỊCH CỬ HÀNH THÁNH LỄ
TẠI GIÁO XỨ ĐỒNG TRÌ VÀ CÁC GIÁO HỌ

* THỨ BẢY HÀNG TUẦN: (Thánh lễ ngày Chúa Nhật)
– Giáo xứ Đồng Trì:
+ Chiều (18h15): Thánh lễ
– Tại các Giáo họ:
+ 19h30: Thánh lễ tại giáo họ Ngọc Hồi
* CHÚA NHẬT HÀNG TUẦN:
– Giáo xứ Đồng Trì:
+ Sáng (7h30): Thánh lễ Thiếu Nhi
+ Chiều (17h00): Thánh lễ
– Thánh lễ Chúa Nhật tại các Giáo họ:
+ 07h00: Thánh lễ tại giáo họ Vĩnh Thịnh
+ 10h30: Thánh lễ tại giáo họ Tự Khoát
+ 19h30: Thánh lễ tại giáo họ Vĩnh Ninh
 
* THÁNH LỄ CÁC NGÀY TRONG TUẦN:
– Thứ 2:
+ 18h15:  Giáo xứ Đồng Trì (Hội Bà Thánh Mônica phụng vụ)
+ 19h30: Giáo họ Ngọc Hồi
– Thứ 3:
+ 18h15:  Giáo xứ Đồng Trì (Ca đoàn Thánh Ven phụng vụ)
+ 19h30: Giáo họ Vĩnh Ninh
– Thứ 4:
+ 18h15:  Giáo xứ Đồng Trì (Hội Ông Thánh Giuse phụng vụ)
+ 19h30: Giáo họ Tự Khoát
– Thứ 5:
+ 18h30:  Giáo xứ Đồng Trì (Thiếu Nhi Thánh Thể phụng vụ)
Lưu ý: Thứ 5 có Chầu Thánh Thể trước Thánh Lễ.
– Thứ 6:
+ 18h15:  Giáo xứ Đồng Trì (Hội Thánh Tâm phụng vụ)
+ 19h30: Giáo họ Vĩnh Thịnh
– Thứ 7:
+ 5h00: Giáo xứ Đồng Trì (chỉ có Thánh lễ kính Đức Mẹ vào đầu tháng)
+ 18h15: Giáo xứ Đồng Trì (Thánh lễ ngày Chúa Nhật)

Lưu ý:
– Các Thánh lễ Trọng, Thánh lễ riêng khác thì Giáo xứ sẽ thông báo cụ thể trên Website của Giáo xứ (https://giaoxudongtri.com) và trên Facebook Giáo xứ Đồng Trì (http://facebook.com/giaoxudongtri).
– Tại Nhà thờ Giáo xứ Đồng Trì: Rửa tội trẻ em vào sáng thứ 7 đầu tháng (vui lòng liên hệ với trước với ông Hoàng – trưởng ban HĐMV giáo xứ)