Danh sách thuyên chuyển và bổ nhiệm linh mục TGP Hà Nội năm 2022

Sáng thứ Bảy ngày 12/11/2022, sau khi kết thúc Thánh lễ tạ ơn bế mạc tuần tĩnh tâm năm của linh mục đoàn Tổng Giáo Phận (TGP) Hà Nội, Đức Tổng Giám Mục (TGM) Giuse Vũ Văn Thiên đã công bố danh sách 36 linh mục sẽ được bổ nhiệm và thuyên chuyển. Theo đó, có 10 linh mục đang là chính xứ được thuyên chuyển; 12 linh mục mới được bổ nhiệm chính xứ, 14 linh mục giúp xứ và phó xứ được thuyên chuyển. Bên cạnh đó, Đức TGM Giuse bổ nhiệm cha Phêrô Trần Văn Việt làm quản hạt giáo hạt Thanh Oai. Các quyết định này có hiệu lực từ ngày 28/11/2022. Dưới đây là danh sách quý Cha được bổ nhiệm và thuyên chuyển tại TGP Hà Nội tháng 11/2022.

Linh mục đoàn TGP Hà Nội khai mạc tuần tĩnh tâm năm 2022

Bế mạc tĩnh tâm linh mục đoàn TGP Hà Nội 2022

I. Quý Cha xứ

1. Cha Giuse Nguyễn Minh Chiểu, hiện là chính xứ Vũ Điện, được thuyên chuyển làm chính xứ Trung Đồng.

2. Cha Giuse Phan Văn Chỉnh, hiện là chính xứ Cao Bộ, được thuyên chuyển làm chính xứ Vũ Điện.

3. Cha Phaolô Nguyễn Văn Đoàn, hiện là chính xứ Động Linh, kiêm nhiệm Ngọc Thị, được thuyên chuyển làm chính xứ Thụy Ứng, kiêm nhiệm Lại Yên.

4. Cha Giuse Trần Văn Đoạt (Được), hiện là chính xứ Kim Bảng, kiêm nhiệm Tân Lang, được thuyên chuyển làm chính xứ Tường Loan.

5. Cha Giuse Hoàng Minh Giám, hiện là chính xứ Tiêu Hạ, kiêm nhiệm Trung Lương, được thuyên chuyển làm chính xứ Vĩnh Trị.

6. Cha Giuse Nguyễn Văn Hải, hiện là giám quản Đàn Giản, được bổ nhiệm làm chính xứ Giang Xá.

7. Cha Phêrô Nguyễn Văn Huy, hiện là giám quản Yên Kiện, được bổ nhiệm làm chính xứ Động Linh.

8. Cha Phêrô Nguyễn Văn Khích, hiện là giám quản Đồng Chiêm, kiêm nhiệm Bắc Sơn, được bổ nhiệm làm chính xứ Tân Lang.

9. Cha Phêrô Nguyễn Văn Lanh, hiện là chính xứ Hạ Trang, kiêm nhiệm Thượng Trang, được thuyên chuyển làm chính xứ Yên Lộ.

10. Cha Giuse Nguyễn Văn Ngọc, hiện là chính xứ Tường Loan, được thuyên chuyển làm chính xứ Đồng Chiêm, kiêm nhiệm Bắc Sơn.

11. Cha Bruno Nguyễn Văn San, hiện là chính xứ Thạch Bích, kiêm nhiệm Thanh Lãm, được thuyên chuyển làm chính xứ Tiêu Hạ, kiêm nhiệm Trung Lương.

12. Cha Vicentê Phạm Văn Thắng, hiện là giám quản Trung Đồng, được bổ nhiệm làm chính xứ Yên Kiện.

13. Cha Phêrô Tạ Văn Tuân, hiện là giám quản Giang Xá, được bổ nhiệm làm chính xứ Đình Quán.

14. Cha Phêrô Trần Văn Việt, hiện là chính xứ Vĩnh Trị, được thuyên chuyển làm chính xứ Thạch Bích, kiêm nhiệm Thanh Lãm.

15. Cha Antôn Trần Công Ý, hiện là chính xứ Thụy Ứng, kiêm nhiệm Lại Yên được thuyên chuyển làm chính xứ Hạ Trang, kiêm nhiệm Thượng Trang.

16. Cha Giuse Vũ Hào Quang, hiện đang giúp xứ Thụy Ứng, được bổ nhiệm làm phó xứ Thụy Ứng, thường trực tại giáo xứ Lại Yên.

17. Cha Gioan Nguyễn Trọng Viên, hiện đang giúp xứ Bằng Sở, được bổ nhiệm làm phó xứ Thạch Bích, thường trực tại giáo xứ Thanh Lãm.

18. Cha Giuse Vũ Đình Hồi, hiện đang giúp xứ Bảo Long, được thuyên chuyển đến giúp xứ Đồng Chiêm, thường trực tại giáo xứ Bắc Sơn.

19. Cha Giuse Đỗ Văn Kiên, hiện đang giúp xứ Động Linh, được thuyên chuyển đến giúp giáo xứ Thụy Ứng.

20. Cha Gioan B. Nguyễn Viết Hoan, hiện là phó xứ Cát Lại, thường trực Tràng Duệ, được bổ nhiệm làm chính xứ Mường Riệc.

21. Cha Giuse Phạm Hoàng Huy, hiện là phó xứ Thụy Ứng, thường trực Lại Yên, được bổ nhiệm làm chính xứ Cao Bộ.

22. Cha Giuse Trần Mạnh Phong, hiện là phó xứ Mạc Thượng, thường trực Đồng Phú, được bổ nhiệm làm chính xứ Ngọc Thị.

23. Cha Phêrô Tạ Văn Thắng, hiện là phó xứ Cửa Bắc, thường trực An Thái, được bổ nhiệm làm chính xứ Trung Trí.

24. Cha Giuse Trần Xuân Thắng, hiện là phó xứ Mỹ Thượng, thường trực An Hòa, được bổ nhiệm làm chính xứ Kim Bảng.

25. Cha Micae Nguyễn Ngọc Thanh, hiện là phó xứ Tiêu Hạ, thường trực Trung Lương, được bổ nhiệm làm chính xứ Đàn Giản.

26. Cha Giuse Trần Tiến Thạo, hiện là phó xứ Đại Ơn, thường trực Chúc Lý, được bổ nhiệm làm chính xứ An Thái.

II. Quý Cha phó

27. Cha Giuse Trần Mạnh Hiệp, hiện là phó xứ Đồng Bào, được thuyên chuyển làm phó xứ Tiêu Hạ, thường trực tại giáo xứ Trung Lương.

28. Cha Phêrô Phạm Văn Hùng, hiện là phó xứ Thạch Bích, được thuyên chuyển làm phó xứ Mạc Thượng, thường trực tại giáo xứ Đồng Phú.

29. Cha Giuse Phạm Văn Hưng, hiện là phó xứ Nam Định, được thuyên chuyển làm phó xứ Lảnh Trì, thường trực tại giáo xứ Yên Mỹ.

30. Cha Giuse Phạm Văn Thế, hiện là phó xứ Bút Đông, được thuyên chuyển làm phó xứ Đại Ơn, thường trực tại giáo xứ Chúc Lý.

31. Cha Giuse Trần Ngọc Vàng, hiện là phó xứ Chính Tòa, được thuyên chuyển làm phó xứ Bàng Ba, thường trực tại giáo xứ Lý Nhân.

32. Cha Giuse Đặng Văn Khoa, hiện là phó xứ Lảnh Trì, được thuyên chuyển làm phó xứ Mỹ Thượng, thường trực tại giáo xứ An Hoà.

33. Cha Micae Nguyễn Hoàng Nam, hiện là phó xứ Kim Bảng, thường trực Tân Lang, được thuyên chuyển làm phó xứ Tuỵ Hiền, thường trực tại giáo xứ Vạn Thắng.

34. Cha Antôn Nguyễn Chúc Sinh, hiện là phó xứ Động Linh, được thuyên chuyển làm phó xứ Cát Lại, thường trực tại giáo xứ Tràng Duệ.

35. Cha Gioan Tạ Đức Vượng, hiện là phó xứ Hà Đông, được thuyên chuyển làm phó xứ Bảo Long.

36. Cha Luca Loan Phạm Xuân Hướng, hiện là phó xứ Bàng Ba, được thuyên chuyển làm phó xứ Bút Đông, thường trực tại giáo xứ Vạn Lương.

BBT

Facebook

Twitter

Email

Print

Nguồn: tonggiaophanhanoi.org