Ban hành Quy chế Ủy ban Gia Đình Tổng Giáo phận Hà Nội

Vào ngày 01/5/2024, Đức Tổng Giám mục (TGM) Giu-se Vũ Văn Thiên đã ký ban hành Quy chế của Ủy ban Mục vụ Gia Đình Tổng Giáo phận (TGP) Hà Nội. Quy chế sẽ được áp dụng thử nghiệm trong 5 năm, trước khi ban hành chính thức.

Dưới đây là văn bản quyết định và quy chế của Ủy ban Mục vụ Gia Đình:

1. Văn bản quyết định

2. Bản quy chế Ủy ban Mục vụ Gia Đình TGP Hà Nội

Văn phòng Ủy ban Mục vụ Gia Đình TGP Hà Nội

Facebook

Twitter

Email

Print

Nguồn: tonggiaophanhanoi.org