Trò chơi ô chữ – Mùng Ba Tết Nguyên Đán

Đáp án ô chữ kỳ trước: Chúa nhật V thường niên B

1. Simon và Anrê          

2. Sốt                    

3.  Giường        

 4. Trừ quỷ        

5. Cầu nguyện                 

6. Mẹ vợ

7. Galilê             

8. Sáng sớm      

9. Quỷ 

Nguồn: tonggiaophanhanoi.org

[related_posts_by_tax posts_per_page="8" taxonomies="category" format="thumbnails" image_size="medium" link_caption="true" columns="4" public_only="true" title="TIN LIÊN QUAN:" ]