Trò chơi ô chữ – Lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống

Đáp án ô chữ kỳ trước: Chúa Nhật VII Phục Sinh – Năm B

1. Lạy Cha Chí Thánh          

2. Lời Cha                    

3.  Gìn giữ            

4. Canh giữ        

5. Ghét

6. Thuộc về               

7. Truyền lại              

8. Ứng nghiệm                     

9. Ác thần      

10. Sự thật

11. Kinh Thánh               

12. Thế gian         

13. Trọn vẹn                     

14. Hư mất          

15. Thánh Hiến

Từ khóa:  LỜI NGUYỆN HIẾN TẾ

Mời các bạn cùng thử sức với ô chữ tuần này!

Nguồn: tonggiaophanhanoi.org