Trò chơi ô chữ – Lễ Chúa Kitô Vua

Đáp án ô chữ kỳ trước: Lễ Các thánh Tử đạo Việt Nam – Năm B

1. Muốn theo Chúa                

2. Chính mình            

3. Vác thập giá

4. Đánh mất                           

5. Thế gian                 

6. Con Thiên Chúa

7. Rửa tội                               

8. Chém đầu               

9. Mạng sống             

10. Gioan Phaolô II

Từ khóa: THÁNH TỬ ĐẠO

Mời các bạn cùng thử sức với ô chữ tuần này!

Nguồn: tonggiaophanhanoi.org