Trò chơi ô chữ – Lễ Chúa Kitô Vua Vũ Trụ – Năm C

Đáp án: Chúa Nhật Kính Trọng Thể Các Thánh Tử Đạo Việt Nam – Năm C

1. Chính Mình               

2. Thập giá                  

3. Cứu

4. Cửa Bạng                    

5.  Phương Tây          

6.  Nước Trời          

7.  Thanh Hóa                  

8.  Chân Phước          

9.  Thầy giảng       

10.   Xử Trảm                   

11.  Gia tô                     

12.  Nê rô                 

13.  Cấm Đạo                    

14. Tin Mừng            

15.  Cấm Đạo            

16. Giống

Từ Khóa: Chứng Nhân Tin Mừng

Đáp án: Chúa Nhật XXXIII Thường Niên – Năm C

1. Tảng đá                        

2. Điềm báo                           

3. Viên đá đẹp

4. Tra tay bắt                 

5. Vua chúa          

6. Sợ hãi           

7. Danh thầy

8. Ghi lòng tạc dạ          

9. Anh em          

10. Mọi người

11. Mạng sống          

12. Trước                 

13. Sợi tóc.

Từ Khóa: Giê-ru-sa-lem-mới

Facebook

Twitter

Email

Print

Nguồn: tonggiaophanhanoi.org