Trò chơi ô chữ – Lễ Chúa Ba Ngôi 2024 – Năm B

Tin Mừng (Mt 28,16-20)

Anh em hãy làm phép rửa cho muôn dân nhân danh Chúa Cha, và Chúa Con và Chúa Thánh Thần.

Kết thúc Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Mát-thêu.

16 Khi ấy, mười một môn đệ đi tới miền Ga-li-lê, đến ngọn núi Đức Giê-su đã truyền cho các ông đến. 17 Khi thấy Người, các ông bái lạy, nhưng có mấy ông lại hoài nghi. 18 Đức Giê-su đến gần, nói với các ông: “Thầy đã được trao toàn quyền trên trời dưới đất. 19 Vậy anh em hãy đi và làm cho muôn dân trở thành môn đệ, làm phép rửa cho họ nhân danh Chúa Cha, và Chúa Con và Chúa Thánh Thần, 20 dạy bảo họ tuân giữ mọi điều Thầy đã truyền cho anh em. Và đây, Thầy ở cùng anh em mọi ngày cho đến tận thế.”

Đáp án: Ô chữ Chúa nhật Chúa Hiện Xuống – Năm 2024

1. Ngày thứ nhất
2. Chúa nhật
3. Người Do thái
4. Lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống
5. Bình an
6. Tay và cạnh sườn
7. Giê-ru-sa-lem
8. Lưỡi lửa
9. Vui mừng
10. Đạo Do thái
11. Bí tích Thêm Sức
12. Thần khí
13. Duy nhất
TỪ KHÓA: NHƯ CHA SAI THẦY

Nguồn: tonggiaophanhanoi.org