Trò chơi ô chữ – Chúa Nhật XVIII thường niên – Năm B

Đáp án ô chữ tuần trước: Chúa Nhật XVII Thường Niên B

1. Phi-lip-phê          

2. Do thái                    

3. Em bé           

4. Phêrô          

5. Lên núi

6. Lúa Mạch               

7. Khoảng năm ngàn              

8. Có năm                      

9. Mười hai

10.  Biển hồ               

12. Ngôn sứ         

13. Thúng                     

Từ khóa:  PHÉP LẠ HÓA BÁNH

Mời các bạn cùng thử sức với ô chữ tuần này!              

Nguồn: tonggiaophanhanoi.org