Trò chơi ô chữ – Chúa Nhật XIX Thường Niên – Năm B

Đáp án ô chữ tuần trước: Chúa Nhật XVIII Thường niên B

1. Bánh        

2. Hư nát               

3. Ăn no nê         

4. Hãy tin         

5. Ban sự sống

6. Ở bờ biển             

7. Ghi dấu              

8. Cha ta                 

9. Trong sa mạc

10. Trời        

11. Không hề đói

Từ khóa:  BÁNH BỞI TRỜI

Nguồn: tonggiaophanhanoi.org