Trò chơi ô chữ – Chúa nhật XIV Thường niên – Năm B

Tin Mừng (Mt 9,1-8)

Dân chúng tôn vinh Thiên Chúa đã ban cho loài người được quyền năng như thế.

✠Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Mát-thêu.

1 Khi ấy, Đức Giê-su xuống thuyền, băng qua hồ, trở về thành của mình. 2 Người ta liền khiêng đến cho Người một kẻ bại liệt nằm trên giường. Thấy họ có lòng tin như vậy, Đức Giê-su bảo người bại liệt: “Này con, cứ yên tâm, tội con được tha rồi!” 3 Có mấy kinh sư nghĩ bụng rằng: “Ông này nói phạm thượng.” 4 Nhưng Đức Giê-su biết ý nghĩ của họ, liền nói: “Sao các ông lại nghĩ xấu trong bụng như vậy? 5 Trong hai điều: một là bảo: “Tội con được tha rồi”, hai là bảo: “Đứng dậy mà đi”, điều nào dễ hơn? 6 Vậy, để các ông biết : ở dưới đất này, Con Người có quyền tha tội – bấy giờ Đức Giê-su bảo người bại liệt: “Đứng dậy, vác giường mà đi về nhà!” 7 Người bại liệt đứng dậy, đi về nhà. 8 Thấy vậy, dân chúng sợ hãi và tôn vinh Thiên Chúa đã ban cho loài người được quyền năng như thế.

Đáp án: Ô chữ Chúa nhật XIII Thường niên 2024 – Năm B

1. Đám đông
2. Cứu sống
3. Chết
4. Thuyền
5. Gia-cô-bê
6. Đừng sợ
7. Vợ chồng
8. Nhà
9. Phê-rô
10. Khóc lóc
11. Con bé
12. Lập tức
13. Talithakum
14. Kinh ngạc
TỪ KHÓA: ĐỨC TIN VÀ PHÉP LẠ

Nguồn: tonggiaophanhanoi.org