Trò chơi ô chữ – Chúa nhật XIII thường niên – Năm B

Đáp án ô chữ kỳ trước: Chúa nhật XII thường niên – Năm B

1. Chiều đến                 

2. Sang bờ bên kia                 

3. Thuyền                   

4. Cuồng phong

5. Sóng ập vào           

6. Đàng lái                             

7. Ngủ                        

8. Đánh thức

9. Im đi                       

10. Lặng như tờ                     

11. Sao nhát thế         

12. Lòng tin

13. Hoảng sợ

Nguồn: tonggiaophanhanoi.org