Trò chơi ô chữ – Chúa nhật XII thường niên – Năm B

Đáp án ô chữ kỳ trước: Chúa Nhật XI Thường Niên – Năm B

1. Nước Thiên Chúa       

2. Nảy mầm                   

3. Hoa màu          

4. Nặng trĩu hạt

5. Gặt                            

6. Hạt cải                       

7. Nhỏ nhất          

8. Xum xuê

9. Dưới bóng                  

10. Dụ ngôn                   

11. Giải nghĩa hết

Nguồn: tonggiaophanhanoi.org