Trò chơi ô chữ – Chúa nhật VII Phục sinh – Năm C

Đáp án ô chữ kỳ trước: Chúa nhật VI Phục sinh – Năm C

1. Sợ hãi          

2. Mọi sự                  

3. Đấng Bảo Trợ        

4. Tình hiệp nhất        

5. Cao trọng               

6. Thầy                      

7. Chúa Cha              

 8. Thế gian

Từ khóa:  Sự Bình An

Facebook

Twitter

Email

Print

Nguồn: tonggiaophanhanoi.org