Trò chơi ô chữ – Chúa Nhật Lễ Hiển Linh

Đáp án ô chữ kỳ trước: Chúa Nhật Lễ Thánh Gia

1. Êlisabét                              

2.Gáprien                   

3. Giuse                                 

4. Vua Đavít

5. Maria                                  

6. Mừng vui lên         

7. Đấng đầy ân sủng             

8. Giêsu

9. Con Đấng Tối Cao            

10. Thánh Thần          

11. Quyền năng                      

12. Hiếm hoi

13. Vâng

Nguồn: tonggiaophanhanoi.org