Trò chơi ô chữ – Chúa nhật IV mùa Vọng – Năm A

Đáp án ô chữ kỳ trước: CHÚA NHẬT IV MÙA VỌNG – NĂM A

1. Ngồi tù                   

2. Đấng phải đến                                

3. Thuật lại                             

4. Vấp ngã

5. Kinh Thánh                        

6. Gioan Tẩy Giả                                

7. Nước Trời

Facebook

Twitter

Email

Print

Nguồn: tonggiaophanhanoi.org