Thánh lễ Tiệc ly tại Giáo xứ Chằm Hạ (Tầm Khê)

Vào lúc 18h30, thứ Năm Tuần Thánh, ngày 28/3/2024, Giáo xứ Tầm Khê sốt sắng tham dự Thánh lễ Tiệc ly do Cha xứ Phê-rô Đỗ Văn Chung cử hành.

Hội Thánh khởi đầu tuần Tam Nhật Vượt Qua với Thánh lễ Tiệc ly, tưởng niệm bữa ăn cuối cùng của Đức Giê-su và các môn đệ. Trong bữa ăn này, Ngài đã thiết lập bí tích Thánh Thể và chức linh mục thừa tác. Đặc biệt hơn cả là hình ảnh Chúa Giê-su – một người Thầy, một Thiên Chúa đã hạ mình, cúi xuống rửa chân cho các môn đệ để dạy cho các ông bài học yêu thương và phục vụ.

Những điều trên đã được nhấn mạnh hơn nữa trong bài giảng của Cha xứ Phê-rô, ngài nói: “Chúa Giê-su rửa chân cho các môn đệ để khẳng định những người Chúa yêu thương là những người đáng được trân trọng, là những bạn hữu của Chúa. Hơn nữa, vì tình yêu Ngài đã thiết lập bí tích Thánh Thể làm thần lương nuôi dưỡng linh hồn chúng ta và để ta được nên một với Ngài.

Sau bài giảng, Cha Phê-rô cử hành nghi thức rửa chân cho 12 vị, đại diện các hội đoàn trong Giáo xứ.

Kết thúc Thánh lễ, Cha xứ và cộng đoàn kiệu Thánh Thể sang Nhà Tạm trong bầu khí trầm mặc và thinh lặng. Các hội đoàn luôn phiên Chầu Thánh Thể đến 24h00.

BTT Gx. Chằm Hạ

Nguồn: tonggiaophanhanoi.org