Hội đồng Linh mục họp lần thứ I/2024

Ngày 18/3/2024, các thành viên Hội đồng Linh mục Tổng Giáo phận Hà Nội đã nhóm họp tại Tòa Tổng Giám mục Hà Nội, dưới sự điều hành của Đức Tổng Giám mục Giu-se Vũ Văn Thiên.

Các nội dung được họp bàn là các vấn đề đã được các thành viên Hội đồng Linh mục bàn thảo và đúc kết theo nhóm mà mình đại diện. Trong đó, các nội dung lớn được quan tâm như: Vấn đề mục vụ đồng hành với các gia đình trẻ; kim chỉ nam đào tạo đức tin cho Tổng Giáo phận; vấn đề nhà hưu dưỡng; quy hoạch – xây dựng Trung tâm Hành hương kính Các Thánh Tử Đạo Việt Nam; và xét duyệt một số đề nghị được nâng lên cấp giáo xứ.

Kết quả, một số định hướng trong đường hướng mục vụ của Tổng Giáo phận cũng như một số quyết định sẽ được đưa ra áp dụng và thống nhất thực hiện.

Mong rằng sự hiệp nhất và đồng lòng của mọi thành phần Dân Chúa trong Tổng Giáo phận sẽ giúp đời sống đức tin của Tổng Giáo phận ngày càng thăng tiến, nhất là trong năm mục vụ canh tân đời sống đức tin các hội đoàn này.

Lm. Gio-an Nguyễn Văn Toàn
Thư ký

Nguồn: tonggiaophanhanoi.org