Hội đồng Giám mục bổ nhiệm nhân sự

Văn phòng Hội đồng Giám mục Việt Nam

Chiếu theo Quy chế hoạt động của Hội đồng Giám mục Việt Nam và kết quả cuộc họp ngày 02 tháng 01 năm 2023 của Ban Thường vụ (nhiệm kỳ 2022-2025), Đức Tổng Giám mục Chủ tịch và Đức Cha Tổng Thư ký đã ký quyết định bổ nhiệm quý Cha làm Chánh Văn phòng, Quản lý và các Thư ký Giáo tỉnh.

1. Linh mục Giuse Đào Nguyên Vũ làm Chánh Văn phòng Hội đồng Giám mục Việt Nam

2. Linh mục Vinhsơn Lê Ngọc Linh làm Quản lý Văn phòng Hội đồng Giám mục Việt Nam

3. Linh mục Giuse Tạ Minh Quý làm Thư ký Giáo tỉnh Hà Nội

4. Linh mục Phaolô Phạm Thanh Thảo làm Thư ký Giáo tỉnh Huế

5. Linh mục Phaolô Nguyễn Quốc Hưng làm Thư ký Giáo tỉnh Sài Gòn

Nguồn: https://hdgmvietnam.com

Facebook

Twitter

Email

Print