Học giáo lý Năm Hiệp Thông – Chúa nhật XXVI thường niên

Lời Chúa: “Anh em hãy đi khắp tứ phương thiên hạ, loan báo Tin Mừng cho mọi loài thụ tạo. Ai tin và chịu phép rửa, sẽ được cứu độ; còn ai không tin thì sẽ bị kết án” (x. Mc 16, 15).

57H. Tại sao Hội Thánh có đặc tính là công giáo?

T. Thuật ngữ “Công giáo” (tiếng Hi lạp là Katholon) có nghĩa là mở ra cho tất cả. Hội Thánh là Công giáo, vì Chúa Kitô kêu gọi Hội Thánh tuyên xưng toàn bộ đức tin, gìn giữ đầy đủ các Bí tích để ban phát, và loan báo Tin mừng cho mọi người. Chúa Kitô sai Hội Thánh đi đến với mọi dân tộc ở mọi thời đại và thuộc mọi nền văn hóa. 133 [830-831, 849-856]

Nghị lực sống: Lạy Chúa, Chúa nói: “Tôi còn có những chiên khác không thuộc đàn này. Tôi cũng phải đưa chúng về” (Ga 10,16). Xin cho chúng con sống bản chất truyền giáo của Hội Thánh  là rao truyền và đón nhận mọi người thuộc mọi quốc gia, mọi dân tộc, mọi tầng lớp và văn hóa vào Hội Thánh.

(Trích sách Giáo lý năm mục vụ Hiệp Thông 2020-2021.)

Nguồn: tonggiaophanhanoi.org

Học giáo lý Năm Hiệp Thông – Chúa nhật XXVI thường niên

Lời Chúa: “Anh em hãy đi khắp tứ phương thiên hạ, loan báo Tin Mừng cho mọi loài thụ tạo. Ai tin và chịu phép rửa, sẽ được cứu độ; còn ai không tin thì sẽ bị kết án” (x. Mc 16, 15).

57H. Tại sao Hội Thánh có đặc tính là công giáo?

T. Thuật ngữ “Công giáo” (tiếng Hi lạp là Katholon) có nghĩa là mở ra cho tất cả. Hội Thánh là Công giáo, vì Chúa Kitô kêu gọi Hội Thánh tuyên xưng toàn bộ đức tin, gìn giữ đầy đủ các Bí tích để ban phát, và loan báo Tin mừng cho mọi người. Chúa Kitô sai Hội Thánh đi đến với mọi dân tộc ở mọi thời đại và thuộc mọi nền văn hóa. 133 [830-831, 849-856]

Nghị lực sống: Lạy Chúa, Chúa nói: “Tôi còn có những chiên khác không thuộc đàn này. Tôi cũng phải đưa chúng về” (Ga 10,16). Xin cho chúng con sống bản chất truyền giáo của Hội Thánh  là rao truyền và đón nhận mọi người thuộc mọi quốc gia, mọi dân tộc, mọi tầng lớp và văn hóa vào Hội Thánh.

(Trích sách Giáo lý năm mục vụ Hiệp Thông 2020-2021.)

Nguồn: tonggiaophanhanoi.org