Học giáo lý Năm Hiệp Thông – Chúa nhật XXI thường niên B

Lời Chúa: “Còn anh em, anh em là giống nòi được tuyển chọn, là hàng tư tế vương giả, là dân thánh, dâng riêng của Thiên Chúa, để loan truyền những kỳ công của Người” (x.1 Pr 2,9).

50. H. Nói Hội Thánh là “Thân thể của Chúa Kitô” nghĩa là gì?

T. Nghĩa là khi chúng ta hiệp nhất với Chúa Kitô nhờ các Bí tích rửa tội và Thánh Thể, chúng ta được liên kết với Người không thể chia lìa. Sự liên kết này mạnh mẽ bền chặt như thể đầu nối liền với các chi thể trong một thân thể vậy. 126 [787-795]  146, 175, 200, 208, 217

Nghị lực sống: Lạy Chúa, Giáo Hội là Nhiệm Thể Đức Kitô, có Đức Kitô là Đầu, Thủ lãnh, nguyên lý sáng tạo, cứu chuộc và thánh hóa. Chúng con nài xin Chúa cho chúng thông phần Mình và Máu Chúa Kitô (hiệp lễ), để được hiệp thông trong sự sống của Chúa và được quy tụ nên một nhờ Chúa Thánh Thần.

(Trích sách Giáo lý năm mục vụ Hiệp Thông 2020-2021.)

Nguồn: tonggiaophanhanoi.org