Suy tư về Thánh giá giữa đại dịch Covid-19

Thánh Giá là điều tất yếu của cuộc sống và con người không thể trốn chạy khỏi nó. Mỗi người đều phải vác Thánh Giá của mình và như vậy thì những đau khổ tôi đang chịu lúc này vì đại dịch có liên hệ với những đau khổ của Chúa Giê-su trên thập giá, và bằng cách nào đó những đau khổ ấy đều đem lại ơn cứu độ cho tôi.

The post Suy tư về Thánh giá giữa đại dịch Covid-19 appeared first on Tổng Giáo Phận Hà Nội.

Nguồn: tonggiaophanhanoi.org